Stadgar 2019-03-29T07:46:00+00:00

Stadgar

Stadgar för Funktionsrätt Västra Götaland 2018-03-17

§ 1 Namn och ändamål

Moment 1. Namn

Funktionsrätt Västra Götaland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för handikapporganisationer verksamma i Västra Götalands län.

Moment 2. Syfte

Genom samarbetsorganet arbetar medlemsorganisationerna tillsamman och ger varandra stöd. Arbetet syftar till att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden.

Till grund för organisationernas samarbete skall dessa stadgar ligga.

Moment 3. Definition av funktionshinder

Samarbetsorganets idé och verksamhet anknyter till WHO´s definition av funktionshinderbegreppet. Genom medlemskap i samarbetsorganet ansluter sig medlemsorganisationen till denna definition.

Moment 4. Uppgifter

Samarbetsorganets uppgift är att ta tillvara medlemsorganisationernas intressen i gemensamma och övergripande frågor inom Västra Götalands ansvarsområde.

§ 2 Medlemskap

Moment 1. Medlemskapsvillkor

Medlemskap ska beviljas organisation som uppfyller följande krav:

 • De ska organisera personer med funktionsnedsättning, närstående eller andra, som är nödvändiga för att organisationen ska kunna tillvarata sina medlemmars rättigheter i samhället och för att få ett avgörande inflytande.
 • De ska vara representativa för den medlemsgrupp de företräder.
 • De ska ha en demokratisk uppbyggnad.
 • De ska bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som accepterar WHO´s funktionshinderbegrepp.

Moment 2. Organisation som saknar länsorganisation

Organisation som saknar länsförening/länsförbund, kan beviljas medlemskap om de har medlemmar boende i Västra Götaland och någon av dessa har utsetts till kontaktombud för Funktionsrätt Västra Götaland.

Moment 3. Ansökningshandlingar

Organisation som söker inträde i Funktionsrätt Västra Götaland ska redovisa sina stadgar, program samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året.

Moment 4. Beslut om medlemskap

Efter förslag från styrelsen beslutar årsmötet om medlemskap.

Moment 5. Redovisning av verksamhet

Medlemsorganisationer ska för varje verksamhetsår till Funktionsrätt Västra Götalands styrelse överlämna uppgifter om medlemsantal och andra uppgifter som redovisar organisations utveckling och verksamhet.

Moment 6. Medlemsavgifter

Medlemsorganisationer betalar den årsavgift som Funktionsrätt Västra Götalands årsmöte beslutar om. Datum när denna ska vara inbetald beslutas av årsmötet.

§ 3. Organisation

Moment 1. Årsmötet

Årsmötet avhålles senast under april månad.

Moment 2. Ordförandemötet

Ordförandemötet är det organ där organisationernas ordförande diskuterar aktuella och långsiktiga handikappolitiska frågor.

Moment 3. Styrelsen

Styrelsen är Funktionsrätt Västra Götalands verkställande organ.

§ 4. Årsmötet

Moment 1. Årsmötets status

Årsmötet är Funktionsrätt Västra Götalands högsta beslutande organ.

Moment 2. Årsmötets sammansättning

Årsmötet består av medlemsorganisationernas ordförande eller kontaktombud, styrelsens ledamöter samt revisorerna.

Organisationerna har möjlighet att utse ersättare för ordförande eller kontaktombud.

Varje medlemsorganisation har 1 röst.

Moment 3. Yttrande, förslags- och rösträtt

Medlemsorganisationernas ombud och styrelsens ledamöter har rösträtt, dock har styrelsens ledamöter ingen rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Samtliga under moment 2 nämnda har yttrande- och förslagsrätt.

Årsmötet har i övrigt rätt att ge ickeombud yttranderätt i vissa frågor eller för hela årsmötet.

Moment 4. Kallelse

Kallelsen utsändes till medlemsorganisationerna senast 2 månader före årsmötet.

Handlingar som ska behandlas ska vara medlemsorganisationer tillhanda minst 2 veckor före årsmötet.

Moment 5. Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskild fråga om styrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel av medlemsorganisationerna så begär. Endast de frågor som föranlett inkallandet av extra årsmöte får behandlas.

I övrigt gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte. Extra årsmöte ska hållas senast 2 månader efter beslut därom. Kallelse ska utgå minst 4 veckor före extra årsmöte.

Moment 6. Rätt att väcka förslag

Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag, samt motioner från medlemsorganisationer. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst 6 veckor före årsmöte.

Moment 7. Dagordning

Årsmötet ska behandla följande:

 1. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av årsmötesfunktionärer
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av nomineringstidens utgång
 6. Behandling av bokslut och styrelsens verksamhetsberättelser för föregående verksamhetsår
 7. Behandling av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 12. Fastställande av reskostnader- och övriga ersättningar för förtroendevalda
 13. Val av styrelse och övriga funktionärer:
 14. Ordförande för 2 år (väljes udda årtal)
 15. Kassör för 2 år (väljes jämna årtal)
 16. 8 ledamöter för 2 år. (4 väljes jämna årtal och 4 väljes udda årtal)
 17. 1 förtroenderevisor och ersättare för 2 år (1+1 väljes årligen)Revision upphandlas av styrelsen
 18. Valberedning för ett år.

Moment 8. Årsmötets beslutsregler

Vid alla beslut (utom stadgeändring och upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av på årsmötet vid tillfället tjänstgörande ordförande, utom vid val då lottning avgör.

Val ska ske slutet om någon begär det.

§ 5 Ordförandemötet

Moment 1. Sammansättning

Ordförandemötet består av medlemsorganisationernas ordförande eller kontaktombud samt styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning.

Organisationerna har möjlighet att utse ersättare för ordförande eller kontaktombud.

Funktionsrätt Västra Götalands ordförande leder i normalfallet ordförandemötet.

Moment 2. Yttrande-, förslags och rösträtt

Medlemsorganisationernas ombud samt styrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Ordförandemötet kan ge ickeombud yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet.

Moment 3. Antal sammanträden per år

Ordförandemötet sammanträder på styrelsens kallelse. Kallelse och handlingar som ska behandlas ska vara ledamöterna tillhanda senast 2 veckor före sammanträdet. Ett höstmöte skall behandla nästkommande års rambudget och preliminär verksamhetsplan.

§ 6 Styrelsen

Moment 1. Styrelsens status

Styrelsen är Funktionsrätt Västra Götalands verkställande organ samt beredande organ till årsmötet och ordförandemötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för Funktionsrätt Västra Götalands förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder Funktionsrätt Västra Götalands löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet beslutar, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Moment 2. Konstituering

Styrelsen utser sekreterare och andra funktionärer.

Styrelsen utser ordförande samt 1 ledamot till firmatecknare. Funktionsrätt Västra Götalands firma tecknas gällande ekonomihandlingar, var för sig.

Gällande undertecknande av dokument, avtal och liknande, alltid två i förening.

Moment 3. Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Moment 4. Antal sammanträden

Styrelsen sammanträder minst 5 gånger per år. Ordförande eller en tredjedel av styrelsens ledamöter kan kalla till extra styrelsemöte.

Moment 5. Arbetsutskottet

Styrelsen utser ett arbetsutskott med en kansliansvarig samt en förhandlingsdelegation i personalfrågor med en personalansvarig

Arbetsutskottet

 • Förbereder styrelse- medlems- och årsmöten
 • Effektuerar av respektive möte fattade beslut
 • Beslutar i av styrelsen delegerade uppgifter
 • Äger rätt att för verksamhetens bedrivande inhandla verksamhetsmaterial inklusive teknisk utrustning
 • Utövar lokalansvar

Förhandlingskommittén

 • Förbereder anställning av personal
 • Förhandlar om personalfrågor och löner
 • Utövar personalansvar

§ 7 Valberedning

Valberedningen består av tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande. Valberedningen fastställer sista dag för nominering.

Valberedning har att förbereda de val som skall genomföras på årsmötet samt föreslå de kandidater som skall väljas.

Valberedningen skall i samråd med styrelsen föreslå årsmötespresidium.

Valbar till ledamot i valberedning är varje medlem med undantag av HSO VGs styrelsen och tjänstemän.

Valberedningen har hjälp av Kanslipersonal för det administrativa arbetet.

§ 8 Kansli

Funktionsrätt Västra Götaland kan för sitt fortlöpande arbete hålla ett kansli.

§ 9 Räkenskaper och revision

 Funktionsrätt Västra Götalands räkenskaper förs per kalenderår. Årsredovisning med bokslut samt protokoll skall tillställas revisorerna för granskning. Deras revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 10 Stadgar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte i Funktionsrätt Västra Götaland, efter förslag från styrelsen eller motion från medlemsorganisationer.

§ 11 Uteslutning

Moment 1. Uteslutning

Medlemsorganisation som bryter mot Funktionsrätt Västra Götalands stadgar, skadar dess syfte eller mål eller ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap enligt § 2 moment 1, eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas.

Moment 2. Beslut

Årsmötet beslutar om uteslutning.

Moment 3. Utträde

Medlemsorganisationer som önskar utträde ur Funktionsrätt Västra Götaland anmäler detta skriftligt till styrelsen minst 3 månader före årsmötet som beslutar i ärendet.

§ 12 Tvistemål

 Skulle tvistemål om dessa stadgars tolkning uppstå, ska styrelsen utse en arbetsgrupp av minst 10 medlemsorganisationernas ordföranden som senast 2 månader efter det uppdraget är givet har att överlämna ett förslag till tolkning av stadgarna.

Styrelsen ska sedan inkalla ett extra årsmöte, om mer än 4 månader återstår till det ordinarie, som slutligen avgör tolkningstvisten.

§ 13 Upplösning

Upplösning av Funktionsrätt Västra Götaland kan endast ske genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie.

Vid upplösning övertar medlemsorganisationerna Funktionsrätt Västra Götalands tillgångar.