Vår verksamhet 2019-03-19T08:27:05+00:00

Verksamhetsberättelse 2018

Funktionsrätt VG:s Verksamhetsplan för 2019

Funktionsrätt Västra Götalands mål är att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar inom Västra Götalandsregionen. Vi kommer att arbeta för att alla personer med funktionsnedsättningar skall få full delaktighet i samhället. Personer med funktionsnedsättningar skall få möjlighet att leva som andra medborgare i Västra Götaland utan att riskera att bli diskriminerade på grunda av sin funktionshinder. Det betyder att få makt över sitt eget liv. Det betyder att välfärden skall fördelas jämlikt. Det betyder att vården skall ges efter behov. Vi måste arbeta för att hela Västra Götaland görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Västra Götaland vill vara ett starkt demokratiskt styrt kontaktorgan mellan föreningarna och myndigheter samt andra organisationer i regionen. Vi arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning och deras familjers omvårdnad och sociala situation, med utgångspunkt i dokument som beskriver de funktionshindrades rättigheter i samhället.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Förenta Nationerna (FN) antog år 2006 en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till konventionen finns också ett fakultativt (frivilligt) protokoll som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till FN:s internationella kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta. Sverige ratificerade konventionen och tilläggsprotokollet den 15 december 2008. Båda trädde för Sveriges del i kraft den 15 januari 2009. Det betyder att konventionen ska vara styrande för alla verksamheter inom stat, landsting/region och kommuner i hela landet.

Konventionen består av 50 artiklar och för första gången ser man livssituationen för personer med funktionsnedsättning i förhållande till mänskliga rättigheter. Barn, kvinnor och familjen har lyfts fram på ett särskilt sätt beroende på att dessa grupper är särskilt utsatta och sårbara.

Vi som arbetar i rörelsen för funktionshinderfrågor har fått ett bra instrument att jobba med. En förutsättning för att detta arbete ska nå framgång är att vi alla lär oss innehållet i konventionen.

Från den 15 januari 2009 gäller inte längre FN:s Standardregler – Agenda 22. Konventionen har ersatt dessa.

Kommittén för rättighetsfrågor och Rådet för funktionshinderfrågor

I Västra Götalandsregionen finns en kommitté för rättighetsfrågor som utifrån ett helhetsperspektiv ska främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Kommittén ska stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter och verka för uppmärksamhet på grupper där stödet är som svagast. I uppdraget ligger att arbeta för att förhindra diskriminering av alla slag.

Till Rättighetskommittén är knuten ett råd för funktionshinderfrågor med 11 brukarrepresentanter som representerar de fem olika svårighetsgrupperna
– Svårigheter att se
– Svårigheter att höra
– Svårigheter att röra sig
– Svårigheter att tåla vissa ämnen
– Svårigheter att tolka, bearbeta och förmedla information

Funktionshinderperspektivet ska vara styrande i regionen.

Strategi

Det är mot den bakgrunden man ska se Funktionsrätt Västra Götalands roll. Vi ska ge våra medlemsorganisationer och alla deras medlemmar med funktionsnedsättningar kunskap och styrka. Vi ska också genom ett finmaskigt kontaktnät bedriva både påverkans- och samarbete med främst regionens företrädare men även med kommunernas företrädare då detta är möjligt. Vi ska kännetecknas av service, hög grad av tillgänglighet och av intressenter uppfattas som en professionell samarbetspartner i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.