Nyttiga länkar 2018-05-02T10:38:56+00:00

Nyttiga länkar

ADA Americanswith Disabilities Act
www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
Allmänna Arvsfonden
www.arvsfonden.se
Barnombudsmannen
www.bo.se
Boverket med enkelt avhjälpta hinder
www.boverket.se
Myndigheten för tillgängliga medier
www.mtm.se
Datainspektionen
www.datainspektionen.se
FASS på nätet
www.fass.se
Forskning.se
www.forskning.se
Försäkringskassan
www.fk.se
Handikapphistoriska Föreningen
www.hhf.se
Diskrimineringsombudsmannen (fd Handikappombudsmannen )
www.do.se
MDF – Myndigheten för delaktighet
www.mfd.se
Funktionsrätt Sverige
www.funktionsratt.se
1177 Vårdguiden
www.1177.se
Kompetenscentrum, Patient och närståendeutbildning
www.vgregion.se/kompetenscentrum
Läkemedelsverket
www.lakemedelsverket.se
Läkemedelsindustriföreningen
www.lif.se
Regeringen
www.regeringen.se
Riksdagen
www.riksdagen.se
SHIA (Handikapporganisationernas biståndsförening)
www.shia.se
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
www.spsm.se
Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Teckenspråksforum
Ett medborgarkontor på teckenspråk
www.goteborg.se/wps/portal/teckenspraksforum
Vetenskapsrådet
www.vr.se
Västra Götalandsregionen
www.vgregion.se
WHO – Världshälsoorganisationen
www.who.int
Ågrenska
www.agrenska.se